اقتصاد مقاومتي چيست pdf | کلوپ

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد


                                      

                                                                    

خانه » دسته‌بندی نشده » اقتصاد مقاومتي چيست pdf

اقتصاد مقاومتي چيست pdf

اقتصاد مقاومتي چيست pdf
 
[PDF]ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ
www.znu.ac.ir/files/uploaded/editor_files/…/مقاومتی%281%29.pdf
Translate this page
ﻣﻘﺪﻣﻪ : ﺩﺭ ﺭﺍﺳـﺘﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﻨـﺪ21 ﺍﺯ ﺑﻨﺪﻫﺎﻯ 24 ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ. ﻣﻘﺎﻭﻣﺘـﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺍﺑﻼﻍ ﻓﺮﻣـﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ: “ﺍﺑﻌﺎﺩ. ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﻭ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯﻱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ، ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ. ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﻭ ﺭﺍﻳﺞ ﻣﻠﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﺩ.” ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ. ﺑﻪ ﺩﺳـﺘﻮﺭ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ؛ ﻣﺮﻛﺰ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳـﺎﻧﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺩﺭ ﺭﺍﺳـﺘﺎﻯ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯﻱ …
[PDF]اقتصاد مقاومتی – پرتال جامع علوم انسانی
www.ensani.ir/storage/Files/20160829130020-9625-427.pdf
Translate this page
در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و. غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسالمی ایران با هدف متوقف. کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران، واژه جدید »اقتصاد. مقاومتی« به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و. روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است. این واژه. اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری …
[PDF]PDF: اقتصاد مقاومتی چیست | تار دانلود
s1.tardl.ir/119548/Print.PDF
Translate this page
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﺸﺎر و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﯽ اﺛﺮ ﮐﺮدن آن ﺗﺎﺛﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و. در ﺷﺮاﯾﻂ آرﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ. ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮔﺮدد. ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ دوﻟﺘﻤﺮدان اﯾﺮان. در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ، ﺿﺮورت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮای رد ﮐﺮدن ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﻋﺒﻮر از ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﺎط …
[PDF]اقتصاد مقاومتی و راهبرد مناسب حمایت از تولید ملی
www.nioc.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=a725cc52-b9ea…
Translate this page
1. اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺗﻲ و راھﺑرد ﻣﻧﺎﺳب ﺣﻣﺎﯾت از ﺗوﻟﯾد ﻣﻟﻲ. فاطمه سرخه دهي. 1. ﭼﮐﯾده. در اين مقاله نظريات متداول توسعه و نيز رويكردهاي متفاوت صنعتي شدن بررسي شده و با تحليل شرايط تحريم در. اقتصاد ايران، نقش تحريم ها در فرآيند توسعه اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است . با توجه به ناموفق بودن. الگوهاي توسعه پيشنهاد شده از سوي بانك جهاني و.
[PDF]چگونه اقتصادمان را مقاومتی کنیم؟ – اتاق بازرگانی
tccim.ir/images/TccimPaper/AyandeNegar_14.pdf
Aug 27, 2012 – مقاومتی، در اين مقاله ابتدا به توضيحاتی جهت تبيين. اقتصاد مقاومتی پرداخته و سپس نقش بخش کشاورزی. به عنوان يكی از جلوه های توليد ملی، کار و سرمايه ايرانی. در اقتصاد مورد بحث قرار گرفته اس ت. عالوه بر آن به. رابطه مابين اقتصاد مقاومتی و کش اورزی و هم چنين. کارکرده ا و ويژگی ه ای بخش …

 


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
NS